Formandens beretning

Af Jens Kjær Larsen

Årsberetning for Holstebro Museumsforening til generalforsamlingen den 13. marts 2019 på Holstebro Museum

I dag holder vi generalforsamling i vor nye foredragssal. I mange år har generalforsamlingen været holdt på Anlægspavillonen, men nu har vi plads og faciliteter her på museet, og vi føler det naturligt, at vi mødes her til vor årlige generalforsamling.

Lokalerne blev taget i brug ved en stor fest den 18. august 2018. Her bidrog Odinteateret og Balletskolen sammen med det største antal mennesker nogensinde samlet på Holstebro Museum til at gøre dagen til en festdag, vi aldrig vil glemme. 

Museet har nu aftale med en ekstern restauratør, Michael Lehm, om at drive cafeen, og det har vi store forventninger til, således at cafeen kan være medvirkende til, at flere folk kan have fornøjelse af at besøge vores museum.
Nu glæder vi os til den næste festdag, der holdes senere på året en gang efter sommerferien, når der åbnes for udstillingerne, som museumspersonalet nu er i fuld gang med at tilrettelægge og opstille.
Museumspersonalet er flyttet tilbage til deres nyindrettede kontor- og værkstedsfaciliteter her på museet efter deres midlertidige ophold i Danmarksgade. Senere i aften, når vi har fået kaffe, vil Ann Bodilsen, Niels Terkildsen og Ingeborg Svennevig fortælle mere om, hvad museet har gang i for øjeblikket.

Onsdagsforedrag holdes nu igen her på museet, i lokalet her, og vi afholdt i efteråret 2018 fem aftener med foredrag, og der har været rigtig god deltagelse med gennemsnitlig ca. 70 tilhørere til hvert foredrag.
I foråret 2018 havde vi tre foredrag, der blev afholdt på Aktivitetscenteret. Her kunne vi ikke samle så mange deltagere, som vi kan her på museet, og det store fremmøde dokumenterer, at der virkelig er brug for den nye foredragssal, hvor vi kan være 150 tilhørere ved indretning med stolerækker. Apropos stole, så er de nye stole, som vi sidder på her i salen, sponseret af jer, som sidder på dem i dag. Museumsforeningen har ydet en donation på 100.000 kr., som er brugt til at købe stole for. Så vi håber, I sidder godt.

Overskrifter til onsdagsforedragene i 2018 var som følger:
"Uopklaret", om uopklarede mord i Danmarkshistorien Frederik Strand, ph.d., museumsleder, Politimuseet.
Danefæ - eventyrlige oldtidsfund. Peter Vang Petersen, museumsinspektør
Nationalmuseet.
Langt fra Lemvig, Om bogen "Dengang i Lemvig" Elisabeth Møller Jensen, mag. art., født i Lemvig.
Forledt til Fronten, 1940-45. Om danskere i tysk krigstjeneste Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager.
"Nazismens danske Ansigt". Fremtrædende danskere i tysk tjeneste, Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager.
Fæstedskatten, 2016. Største danske guldfund Lars Grundvad, museumsinspektør, Museet på Sønderskov, Vejen Kommune.
Det gyldne alter fra Sahl under lup Birgitte Bøggild Johannsen, inventarredaktør Danmarks Kirker.
Herregårdene i Vestjylland Mikael Frausing, ph.d., Aarhus Universitet.

I alt ni foredragsaftener med forskelligt historisk tilsnit og afholdt af dygtige og kompetente museumsfolk og foredragsholdere.

Det næste foredrag, vi afholder, er om to uger, den 27. marts 2019, her i lokalet. Her vil museumsinspektør fra Sydvestjyske museer Claus Feveile fortælle om Ribe som vikingeby. For nylig er der gennemført udgravninger i Ribe centrum, og resultater herfra har givet nye oplysninger om byen og dens betydning i vikingetiden.

Onsdagsforedragene holdes i samarbejde med Folkeuniversitetet. Samarbejdet med Folkeuniversitetet betyder, at I som medlemmer af Museumsforeningen gratis kan deltage i andre af Folkeuniversitetets foredragsarrangementer. Folkeuniversitetets program kan findes på deres hjemmeside, der nemt kan googles. Husk at medbringe jeres medlemskort.

Tirsdagsture
I maj 2018 var vi på tre tirsdagsture med museet. 

Den første tur, den 8. maj 2017, blev ledet af museumsinspektørerne Esben Graugaard og Kira Jørsted Klinkby, begge Holstebro Museum. Turen gik til Harrild Hede som ikke kun er et usigeligt smukt sted, men også et naturområde fyldt med kulturspor fra mange perioder. Vi så Castenschiolds høj og hørte et par historier om familien, der ejede heden op til vor tid. Vi gik forbi den nyrestaurerede akvædukt og de tilhørende engvandingskanaler, som var en vigtig del af hedeopdyrkningen i 1800-tallet. Også oldtidsagre fra jernalderen så vi nærmere på. Vi nød den af museet medbragte kaffe og kage i den flotte natur.

Tirsdag den 15. maj var temaet lokale fødevarer, og turen gik først til Ausumgaard, hvor ejeren, Kristian Karlshøj, fortalte om, hvorledes man lokalt producerer korn og dyr til fødevaremarkedet. Her følger man de mange regler og forordninger, der er pålagt produktion af bæredygtige fødevarer. Vi fortsatte til Hjerm Kalkgruber. Her lagres der Thieseoste, idet temperatur og fugtighed er optimal til formålet. Ejerne, familien Refsgaard, fortalte om kalkgruberne, deres historie og anvendelse. Vi prøvesmagte osten og fik et glas rødvin til. Om vinteren overnatter flagermusene i gruberne, der af den årsag er fredede. Mette Klingenberg fra Holstebro Museum var guide denne aften, og vi fik som sædvanlig kaffe og kage, inden vi kørte hjem.

Den tredje tur gik den 29. maj til området vest for Holstebro, hvor vi besøgte Bur og Idom Kirker. Museumsinspektørerne Astrid Skou Hansen fra Holstebro Museum og Helle Henningsen, der nu er leder på Strandingsmuseet, guidede turen, og Helle fortalte om Bur Kirkes specielle arkitektur. Astrid beskrev de mange detektorfund, der er gjort i området ved kirken. Disse vidner om en stor vikingebebyggelse i området. Herefter kørte vi videre til Skærum, hvor vi hørte om mange fine detektorfund fra bronzealder, jernalder og middelalder. Senere gjorde vi holdt ved Idom Kirke, hvor vi fik kaffe og kage og hørte om kirken og de seneste års arkæologiske fund på egnen. På Idom Kirkegård er der et gravsted for syv canadiske flyvere, der under 2. verdenskrig i 1944 styrtede ned i nærheden med deres fly. Korset over stedet er lavet af vragdele fra flyet, og gravstedet vedligeholdes i samarbejde med det engelske Royal Air Force, RAF. 
 
Der kan i øvrigt henvises til museets hjemmeside under Inspiration til ture. Her ligger udførlige referater fra de fleste af tirsdagsturene til inspiration for hvem, der er interesseret i efterfølgende at besøge stederne.

Tirsdagsturene i år foregår den 14., den 21. og den 28. maj 2019, og de er annonceret i Aktivitetsprogrammet. Den første tur går til området ved motorvejen. Den anden går til Ydby Hede og Doverodde på Thy, og tur nummer tre går til Rydhave og omegn.

Motorvejen
I forbindelse med åbning af motorvejen havde Holstebro Kommunes museer opstillet et telt, i hvilket de blev præsenteret for publikum. Her hjalp repræsentanter fra de tre støtteforeninger sammen med museumspersonalet med at servicere de mange interesserede, som kom indenfor. Der var uddeling af info-materiale, små konkurrencer og gratis kaffe til alle, sponseret af museerne.

Medlemstallet har på trods af ombygning og midlertidig lukning af museet stabiliseret sig på ca. 600 medlemmer. Det er stadigvæk en stor fordel at være medlem, idet
 Der er gratis adgang med ledsager til foredrag.
 Der er tirsdagsture og andre arrangementer, gratis eller med rabat.
 Hvert år til jul uddeler vi en bog/publikation, som Holstebro Museum har udarbejdet. Samtidigt får man aktivitetsprogrammet for 1. halvår.
 Der er selvfølgelig gratis adgang med ledsager til museet, når det igen åbner her til efteråret.
 Årsskriftet udsendes hvert år i juni tillige med aktivitetsprogrammet for 2. halvår til alle medlemmer.

Med hensyn til årsskriftet, så er der lavet en ny aftale med museet angående udgivelse og indhold. Årsskriftet har hidtil været udgivet af Holstebro Museum som årbog for Holstebro Museumsforening. Fremover vil årsskriftet blive udgivet af De kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune. Det vil sige, at årsskriftet kommer til at indeholde museale artikler fra alle tre museer i kommunen, altså også Hjerl Hede og Strandingsmuseet. Vi beholder dog muligheden for at bringe vores beretning og legatuddeling i årsskriftet. Den samme mulighed får støtteforeningerne tilknyttet Hjerl Hede og Strandingsmuseet.

Vi har nu et stykke tid arbejdet på, at få vore medlemmer noteret med mailadresse. Dette arbejde er nu ved at være tilendebragt, således at vi fremover kan lette kommunikationen til jer med hensyn til udsendelse af nyheder og anden info.

Med hensyn til det frivillige arbejde, så går det rigtig godt. Vi har nogle stabile grupper, men for nogle af grupperne er der p.t. ikke så meget arbejde. Der bliver dog snart brug for folk igen, når det nye museum åbner. For PR-gruppen har der ikke været nogen pause, da der stadig skulle udbringes materiale.

Lokalhistorisk Arkiv
Efter ombygningen har Lokalhistorisk Arkiv fået nye lokaler her i museumsbygningen, og man er velkommen til at besøge arkivet og tale med Jannie Würtz Sløk, der leder arkivet.

Lokalarkivet har genoptaget udsendelsen af Jul i Holstebro, og hæftet er op til jul 2018 anvendt som julegave til medlemmerne. Det er et flot julehæfte med gode og spændende artikler fra byen og egnen. Vi håber, at arkivet vil få succes med udgivelsen fremover. Hvis nogen ikke har fået bogen, må de gerne henvende sig.

Museets hjemmeside
Den vil vi gerne opfordre jer til at holde godt øje med. Museumsforeningen har sit eget afsnit. Vi lægger stadigvæk informationer ind, som kan være nyttige. Her kan også ses, hvem der er organiseret i det frivillige arbejde ved museet. Generalforsamlingen indvarsles også via hjemmesiden, og referatet vil kunne findes her.
I det samlende organ for museumsforeninger i Danmark, SAMMUS (Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark), deltager vi fra bestyrelsen to gange årligt i fællesmøder, hvor forhold af betydning for vores virke i museumsforeningerne drøftes og belyses. SAMMUS har sæde i kulturministerens strategiske panel, hvor overordnede museumsforhold bliver drøftet og fastlagt. Fra bestyrelsen deltager vi altid med et par medlemmer.

På forårets møde, der holdes om få dage, er der generalforsamling, og om efteråret holdes et temamøde, hvor museumsrelevante emner behandles. Emnerne har altid stor relevans til det frivillige arbejde i museumsverdenen.

Som noget af det sidste i beretningen, vil jeg opridse vor forenings formål, som stadigvæk er følgende:
 At arbejde for udbredelsen af kendskabet til Holstebro Museum.
 At støtte museet i dets funktioner med indsamling, indkøb, bevaring og formidling.
 At styrke museets placering i lokalsamfundet.

Vi har en praktisk ting, som vi vil oplyse om, og det er, at vi har fået oprettet MobilePay. Det vil sige at betalinger for arrangementer, tirsdagsture og kontingent fremover kan betales via MobilePay.

Til allersidst vil jeg minde jer om, at vi i året 2018 fik fordoblet antallet af æresmedlemmer fra et til to, idet vi ved generalforsamlingen udnævnte Arvid Lisbjerg til æresmedlem. Det andet æresmedlem, vi har, er Viktor Hedegaard.

Til slut vil jeg takke såvel bestyrelsen som museets personale og ledelse for godt arbejde og godt samarbejde i året, der er gået. Mange tak.

Holstebro Museumsforenings Borbjerg Sparekasselegat
Legatet, der er sponseret af Borbjerg Sparekasse, blev uddelt på museumsforeningens generalforsamling af Sparekassens direktør, Mogens Christensen.

Fundatsen lyder:
Legatet, der ikke kan søges, uddeles til en eller flere personer, der har gjort sig bemærket ved kulturhistorisk arbejde, ydet en særlig indsats for Holstebro Museum eller fremmet kendskabet til kulturhistorien inden for Holstebro Museums virkeområde.
Legatet uddeles årligt ved Holstebro Museumsforenings generalforsamling.
Såvel Holstebro Museumsforening som Holstebro Museum kan indstille til prisen.

Legatbestyrelsen er identisk med bestyrelsen for Museumsforeningen.
Den årlige legatportion udgør 3.000 kr. Legatet er doneret af Borbjerg Sparekasse.

Årets legatmodtager er blandt museets medarbejdere, men er hverken historiker eller arkæolog. Legatmodtageren har taget livlig del i ombygningen af museet og arbejder sammen med Museumsforeningen på at inddrage foreningens frivillige i ikke mindst formidlingen af museets funktioner og samlinger til så bred en kreds som muligt af borgere og turister. Vi oplever, at modtageren trods sin tværgående funktion på kommunens tre meget forskellige kulturhistoriske museer har en ganske særlig interesse for vores museum - og det samme gør sikkert også vore søster-foreninger ved Strandingsmuseet og Hjerl Hedes Frilandsmuseum, der hver for sig føler, at de nyder den største bevågenhed. Nu er feltet af mulige legatmodtagere nok indsnævret så meget, at vi ikke overrasker mange ved at fortælle, at modtageren også er en fremragende "fund-raiser".
Med sin universitetsuddannelse som magister i etnografi og socialantropologi har hun en anden baggrund end museets øvrige akademiske medarbejdere, men synes at have overvundet den faglige skepsis, som uundgåeligt mødte hende den første tid efter ansættelsen.

Om hendes funktion som direktør for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune har inspireret Nationalmuseet til at ansætte en person med omtrent samme basisuddannelse, nemlig Rane Willerslev, skal vi lade være usagt. Begge er inspirerende, sprudlende og impulsive; men Ingeborg Svennevig er det heldigvis alligevel på en jysk måde, så ingen i museumsforeningens bestyrelse kunne drømme om at bytte direktør med Nationalmuseet.

For museumsforeningen var det sørgmodigt at skulle sige farvel til Ingeborg Svennevigs forgænger Ole Nielsen, så også vi mødte kommunens centralisering og den nye direktør med en vis skepsis, da hun tiltrådte i 2012. Ingeborg Svennevig har imidlertid løst den vanskelige opgave, så vore tre museer bevarer deres særpræg og dynamiske egenart under den store bestyrelses diskrete styring.