Skal du grave?

Skal du grave - eller skal du bygge?
Herunder kan du læse nærmere om hvilke ting, du skal tage højde for, inden du skal bygge. Du kan få forklaret, hvad en forundersøgelse er, og hvilke fordele der er forbundet med denne. Desuden kan du se, hvem der betaler for arkæologens arbejde.

Kommunerne skal, når de giver en byggetilladelse, underrette museet om tilladelsen. Museet undersøger herefter, om der allerede er registreret fortidsminder på det berørte areal. Du kan også selv bede museet om en udtalelse, om der findes fortidsminder på arealet. Hvis det ikke er nok at foretage en arkivalsk kontrol for at komme med et fornuftigt skøn, kan museet foreslå, at der bliver udført en forundersøgelse. Det er bygherrens, altså din beslutning, om en forundersøgelse skal foretages.

Hvorfor vælge at få foretaget en forundersøgelse?
En forundersøgelse eller udtalelse kan ses som en forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske undersøgelser. 

Du får på et tidligt tidspunkt en vurdering af risikoen for, om der findes fortidsminder på grunden.
Du får samtidig et overslag over omkostningerne ved eventuelle arkæologiske undersøgelser.
Du kan på forhånd tage højde for ekstra tidsforbrug som følge af eventuelle arkæologiske undersøgelser.

Forundersøgelsen kan give dig mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så eventuelle udgifter til arkæologiske undersøgelser undgås eller mindskes. I nogle tilfælde vil det nemlig være muligt at flytte byggeriet, så det ikke berører eventuelle fortidsminder.

Hvis museet i en udtalelse eller efter en forundersøgelse har sagt god for, at der kan bygges på det berørte areal, og der alligevel dukker fortidsminder op, er det museet eller Kulturstyrelsen, der betaler for de nødvendige undersøgelser.

Hvem betaler?
Forundersøgelsen: Retningsgivende men afhængig af skøn fra sag til sag er grænsen for egenbetaling af en forundersøgelse sat omkring 5000 m2, eller hvis grunden indgår som en del af en større udstykning.

Hvis det berørte areal er under 5000 m2, er det almindeligvis (men ikke altid) museet, der betaler forundersøgelsen.
Hvis arealet er større, eller hvis byggegrunden befinder sig i en middelalderlig bykerne, som det kan være tilfældet i købstæder, er det almindeligvis bygherren selv, der skal betale.

Hvis der dukker fortidsminder op ved en forundersøgelse, kan du vælge at ændre eller flytte projektet væk fra fortidsminderne, så de ikke berøres, og en arkæologisk undersøgelse kan undgås. Du kan også vælge at lade fortidsminderne undersøge.

Undersøgelsen: Det er bygherren, der skal betale for den egentlige undersøgelse. Museet kan efter forundersøgelserne oplyse dig om, hvor meget en undersøgelse vil koste.

Kulturstyrelsen betaler for undersøgelsen, hvis arealet af museet er erklæret "fortidsmindefrit", og der alligevel dukker fortidsminder op.

Hvis forundersøgelse fravælges?
Hvis man ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet om en udtalelse eller forundersøgelse, og der dukker fortidsminder op, skal arbejdet standses øjeblikkeligt, og museet skal underrettes på tlf. 96 11 50 10. Overholdes dette ikke, kan det medføre politianmeldelse.

Museet er gerne behjælpelig med besvarelse af yderligere spørgsmål på 96 11 50 10. Man kan også henvende sig skriftligt på: info@holstebro-museum.dk

Er der tvivlsspørgsmål afgøres disse af Slots- og Kulturstyrelsen. www.kulturstyrelsen.dk

Er du landmand eller skovrejser?
De følgende oplysninger er rettet mod dig som er landmand eller skovbruger. Herunder kan du læse om hvordan du skal forholde dig, hvis du støder på fortidsminder under jordarbejdet, eller har planer om at bygge eller ændre jordbehandling. Desuden kan du se, hvem der betaler for arkæologens arbejde.

Er du stødt på fortidsminder?
Hvis en lodsejer ved jordarbejde i forbindelse med normal, dvs. uændret landbrugs- eller skovdrift, støder på fortidsminder, er det ikke lodsejer, der skal betale for de eventuelle efterfølgende arkæologiske undersøgelser. Det er derimod Staten, der betaler. Det er endvidere muligt at få erstatning for tab af afgrøde som følge af en arkæologisk udgravning. Du er altid forpligtet til at meddele museet, hvis du støder på fortidsminder.

Skovrejsning
Ved skovrejsning vil der normalt ikke være udgifter for lodsejeren, da en arkæologisk udgravning meget sjældent vil være aktuel. Hvis udgifter forekommer i forbindelse med udgravning, kan de maksimalt udgøre 5% af anlægsomkostningerne for lodsejeren. Man kan blive bedt om at ændre lidt i oprindelige planer, så områder med væsentlige fortidsminder friholdes for jordbehandling.

Overvejer du at foretage en ændring af jordbehandlingen, eksempelvis fra almindelig pløjning til dybdepløjning?

Dybdepløjning er meget ødelæggende for fortidsminder i jorden, det kan derfor anbefales at bede museet om en udtalelse og eventuelt få lavet en forundersøgelse, inden den ændrede jordbehandling tages i brug. Udgifterne til forundersøgelse, udtalelse samt en eventuel udgravning betales af Staten eller museet, med mindre der er tale om dybdepløjning i forbindelse med juletræer el. lign. Ved sådanne tilfælde er det den, der iværksætter pløjningen, der skal betale såvel forundersøgelse som egentlig arkæologisk undersøgelse.

Hvem betaler?
Museet betaler for forundersøgelser, udtalelser og egentlige arkæologiske undersøgelser afledt af almindelig landbrugsdrift.
Ved skovrejsning kan lodsejer blive pålagt at betale et beløb, der maksimalt må udgøre 5% af anlægsomkostningerne.

I forbindelse med dybdepløjning betaler Staten. Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor du dybdepløjer forud for plantning af juletræer eller lignende.

Museet er gerne behjælpelig med besvarelse af yderligere spørgsmål på 96 11 50 00. Man kan også henvende sig skriftligt på info@holstebro-museum.dk. Er der tvivlsspørgsmål afgøres disse af Kulturstyrelsen.

Denne tekst er blevet til på baggrund af den gældende museumslov nr. 473 af 7. juni 2001, kap. 8. Hele loven kan læses under afsnittet "Museumsloven". Vi henviser endvidere til Kulturministeriets egen pjece "Sikring af fortidsminder".

Er du råstofindvinder?
De følgende oplysninger er rettet mod dig, som er råstofindvinder. Herunder kan du blandt andet læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du støder på fortidsminder under råstofindvinding, og hvordan du kan undgå at arbejdet forsinkes af arkæologiske undersøgelser. Desuden kan du se, hvem der betaler for arkæologens arbejde.

Hvis man støder på fortidsminder ved råstofindvinding, skal det arbejde, der berører fortidsmindet, standses, og museet kontaktes omgående. For at undgå dette anbefaler museet, at man tager imod et eventuelt tilbud om en forundersøgelse, da dette vil kunne mindske risikoen for standsning af arbejdet og dermed uforudsete udgifter, når råstofindvindingen er sat i gang.

En forundersøgelse kan ses som en forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske undersøgelser. Hvis området efter en forundersøgelse er erklæret frit for fortidsminder, og der alligevel dukker noget op, bliver den efterfølgende udgravning betalt af Staten.

Hvem betaler?
Forundersøgelsen: Retningsgivende men afhængig af skøn fra sag til sag er grænsen for egenbetaling af en forundersøgelse sat omkring 5000 m2. Hvis det berørte areal er under 5000 m2, er det almindeligvis (men ikke altid) museet, der betaler forundersøgelsen. Hvis arealet er større, er det almindeligvis bygherren selv, der skal betale.

Hvis der dukker fortidsminder op ved en forundersøgelse, kan du vælge at ændre eller flytte projektet væk fra fortidsminderne, så de ikke berøres, og en arkæologisk undersøgelse undgås. Du kan også vælge at lade fortidsminderne undersøge.

Undersøgelsen: Det er bygherren, der skal betale for den egentlige undersøgelse. Museet kan efter forundersøgelserne oplyse dig om, hvor meget en undersøgelse vil koste. Staten betaler kun for undersøgelsen, hvis arealet af museet er erklæret "fortidsmindefrit", og der alligevel dukker fortidsminder op.

Læs mere om forundersøgelser under "Skal du bygge?".
Museet er gerne behjælpelig med besvarelse af yderligere spørgsmål på 96 11 50 10, man kan også henvende sig skriftligt på info@holstebro-museum.dk. Er der tvivlsspørgsmål afgøres disse af Slots- og Kulturstyrelsen.

Denne tekst er blevet til på baggrund af den gældende museumslov nr. 473 af 7. juni 2001, kap. 8. Hele loven kan læses under afsnittet "Museumsloven". Vi henviser endvidere til Kulturministeriets egen pjece "Sikring af fortidsminder".

Arkæologi som værdiskaber
Fortiden tilhører os allesammen og Holstebro Museum ser det som sin fremmeste opgave, at alle kan føle et ejerskab til og finde mening i de arkæologiske fund. Derfor bruger vi aktivt arkæologi som værdiskabende element, når vi sammen med bygherre planlægger udgravninger.

De fund, arkæologerne har gjort på din jord, fortæller en historie om områdets- og dermed vores fælles fortid, en historie du også kan bruge. Kulturhistorie kan have en positiv værdi for det, området efterfølgende skal bruges til.

Herunder kan du se nogle konkrete forslag til, hvad du kan få ud af resultaterne af de arkæologiske udgravninger på din jord.

Igennem åbent hus arrangementer i udgravningerne og evt. efterfølgende foredrag vil du og dine samarbejdspartnere, ansatte, kunder eller andre interesserede kunne få et indblik i, hvordan vi arbejder, hvad det er, vi finder, og hvilken historie det kan fortælle. Når udgravningen er afsluttet, kommer vi også gerne ud på din virksomhed og holder foredrag, f.eks. til personalemødet, workshoppen eller temadagen.

Vi kan udarbejde foldere, som kan vedlægges salgsmateriale til kommende grundejere. I folderen kan der gives en populær fremstilling af resultaterne af de arkæologiske undersøgelser på stedet og evt. en oversigt over, hvilke fund der er gjort på de enkelte grunde. Der kan også udarbejdes en lignende folder til evt. samarbejdspartnere eller større kunder.

Ved nye udstykninger kan de arkæologiske fund bruges i forbindelse med vejnavne. Man kan også forestille sig forhistoriske legepladser eller rekonstruktioner af de fundne huses grundplaner.

Mulighederne er mange og på idéplanet er museet gerne behjælpelig. Ovenstående er kun eksempler på de muligheder, der er. Er du interesseret i at høre flere muligheder, eller har du måske selv et forslag, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 96 11 50 10 eller på info@holstebro-museum.dk.